Riksdagen är den svenska parlamentariska församlingen och är den högsta beslutande myndigheten i Sverige. Riksdagen består av 349 ledamöter som väljs vart fjärde år genom allmänna val.

Riksdagen har tre huvudsakliga funktioner: att besluta om lagar, att kontrollera regeringen och dess arbete samt att företräda folket. Riksdagen fungerar också som en arena för debatt och politiskt samtal.

Lagstiftningsprocessen i Sverige inleds vanligtvis med att en proposition från regeringen läggs fram för riksdagen. Propositionen går sedan igenom ett antal utskott som granskar och diskuterar dess innehåll. Utskotten kan också ta emot expertvittnesmål och andra inlägg från intressenter innan de ger en rekommendation om hur riksdagen bör rösta.

När propositionen har granskats av utskotten debatteras den i riksdagen. Riksdagsledamöterna kan då lägga fram ändringsförslag och debattera förslagets olika aspekter. Slutligen röstar riksdagen om förslaget, som antas om majoriteten röstar för det.

Riksdagen har också en viktig roll i att kontrollera regeringen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen, vilket innebär att riksdagen kan granska och ifrågasätta regeringens beslut och agerande. Riksdagen kan också rikta misstroendeförklaringar mot enskilda ministrar eller hela regeringen om de anser att deras agerande inte är tillfredsställande.

Riksdagen företräder också folket i Sverige. Riksdagsledamöterna väljs av folket och ska arbeta för att representera deras intressen och åsikter. Riksdagen kan ta emot medborgarförslag och motioner från allmänheten och behandla dessa i lagstiftningsprocessen.

Sammanfattningsvis fungerar riksdagen som den svenska folkets röst och beslutande organ. Riksdagen har en viktig roll i att besluta om lagar, kontrollera regeringen och företräda folket.